Energetska izkaznica v prometu z nepremičninami

Sreda, 10. december 2014

Energetska izkaznica je obvezna pri prodaji nepremičnine!

Obveznost za lastnika pri prodaji ali oddaji nepremičnine

Energetsko izkaznico morajo zagotoviti lastniki stavb ali posameznih delov stavb, za stavbe ali
posamezne dele stavb ki se zgradijo, prodajo ali oddajo najemniku, ki pred najemom v stavbi ali njenemu posameznem delu ni imel prijavljenega stalnega ali začasnega prebivališča. Za stavbe, ki se zgradijo na podlagi predpisov s področja graditve objektov in se ne prodajo ali oddajo v najem se šteje, da je obveznost iz prejšnjega stavka izpolnjena z izkazom o energetskih lastnostih stavbe. Lastnik stavbe ali njenega posameznega dela mora pri njeni prodaji ali oddaji v najem kupcu oziroma najemniku najpozneje pred sklenitvijo pogodbe predložiti veljavno energetsko izkaznico stavbe ali njenega posameznega dela.
Namesto energetske izkaznice posameznega dela stavbe se lahko predloži energetska izkaznica za celotno stavbo.

Obveznost navedbe kazalnikov v oglasih
Pri prodaji in oddaji stavbe ali njenega posameznega dela v najem mora lastnik zagotoviti, da se pri oglaševanju navedejo energijski kazalniki energetske učinkovitosti stavbe ali njenega posameznega dela iz energetske izkaznice.
Z globo v višini 250 eurov se za prekršek kaznuje lastnik stavbe ali posameznega dela stavbe, če pri prodajanju in oddajanju stavbe ali posameznega dela stavbe v najem ne zagotovi, da se pri oglaševanju navedejo energijski kazalniki energetske učinkovitosti stavbe ali posameznega dela stavbe iz energetske izkaznice skladno z zakonom.
Kako pridobim energetsko izkaznico?
Energetske izkaznice stavb na podlagi izdelujejo neodvisni strokovnjaki (z licenco) kot pooblaščene pravne ali fizične osebe na zahtevo stranke. Energetsko izkaznico lahko izdajajo le pooblaščene pravne osebe – izdajatelji, ki jim pooblastilo za izdajo energetske izkaznice stavbe podeli pristojni minister po izvedenem javnem natečaju.
Seznam pooblaščenih izdelovalcev energetskih izkaznic

Kdaj energetska izkaznica ni potrebna?
Izkaznice za stavbo ali njen posamezni del ni potrebno predložiti pri:
• oddaji v najem za obdobje, krajše od enega leta,
• prodaji v primeru izkazane javne koristi za razlastitev,
• prodaji v postopku izvršbe ali v stečajnem postopku,
• prodaji ali oddaji nepremičnine, ki je v last Republike Slovenije ali lokalne skupnosti prešla na
podlagi sklepa o dedovanju.
Zahteve glede energetske izkaznice ter izkaza o energijskih lastnostih stavbe se ne nanašajo na:
• stavbe, ki so varovane v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine,
• stavbe, ki se uporabljajo za obredne namene ali verske dejavnosti,
• industrijske stavbe in skladišča,
• nestanovanjske kmetijske stavbe, ko se v njih ne uporablja energija za zagotavljanje notranjih
klimatskih pogojev,
• enostavne in nezahtevne objekte ter
• samostojne stavbe s celotno uporabno tlorisno površino, manjšo od 50 m2
Vir http://zdnp.gzs.si/slo/domov

Prijava na novice s spletne strani